عملکرد رسوبزدای هیدروفلو در باز نمودن رسوبات قبلی

رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تکنولوژی هیدروفلو

عملکرد رسوبزدای هیدروفلو در باز نمودن رسوبات قبلی

حذف رسوبات قدیمی با استفاده از سختی گیر آب هیدروفلو

در فرایند تشکیل کریستال کلیه یونهای محلول در آب در حال برخورد به یکدیگر هستند. یونهای سختی موقت شامل کربنات و سولفات کلسیم و منیزیم نیز یکی از معضلات تاسیسات گرفتگی لوله‌ها، تیوب‌ها و تجهیزات در اثر رسوبات کربناتی کلسیم و منیزیم است. تکنولوژی رسوب گیر آب هیدروپت با ارسال سیگنال‌های رادیویی در طول مدار لوله‌کشی قادر است بدون نیاز به توقف سیستم، تخلیه آب و اسیدشویی رسوبات قدیمی را به مرور زمان باز نموده که این رسوبات با جریان آب شسته شده و از لایه‌های رسوب کاسته می‌شود. در فرایند تشکیل کریستال‌های پایدار رسوب گیر هیدروفلو ،کلیه یونهای محلول در آب به یکدیگر برخورد می‌نمایند و در این راستا یونهای کلسیم و منیزیم و کربنات و سولفات تشکیل هسته‌های کریستال را می‌دهند. هسته‌های کریستال در برخورد با سطوح دارای رسوب به صورت ذره ذره و یونی رسوبات قبلی را جذب و از سطوح جدا می‌نماید.