نحوه رسوب زدایی

رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تکنولوژی هیدروفلو

عملکرد رسوبزدای هیدروفلو در جلوگیری از تشکیل رسوب

عدم تشکیل رسوب با رسوبگیر آب هیدروفلو

تکنولوژی امواج رادیویی سختی گیر هیدروپت با القای یک میدان الکتریکی سینوسی سیال درون لوله، یون‌های محلول در سیال را به حالت کریستال‌های پایدار و منظم درآورده و از رسوب گذاری آنها بر روی سطح جلوگیری می‌کند. به این صورت که سیگنال‌های رادیویی به شکل جریان سینوسی که در تمام مدار لوله‌کشی از هر دو سمت ایجاد می‌گردد و میدان الکتریکی در تمام مدار لوله‌کشی تولید می‌نماید. امواج رادیویی امکان برخورد ذرات و یون‌ها به یکدیگر را به طور قابل توجهی افزایش داده و در نتیجه هسته مرکزی کریستال تشکیل می‌شود و مجموعه یونها تبدیل به ذرات کریستالی می‌شود. این ذرات کوچک با سطح خارجی ناچیز بار الکتریکی نسبتا بالایی داشته و یونهایی را که در محلول معلق می‌گردند را بسرعت جذب می‌نمایند و حضور کریستالهایی که بطور یکنواخت در محلول وجود دارند پدیده رسوب گذاری را بر روی سطوح حذف می‌کند. مهمترین خصیصه این دستگاه رسوبزدایی در حال بهره برداری است، به نحوی که بدون نیاز به توقف سیستم و تخلیه آب و برش لوله دستگاه رسوب گیر آب نصب و رسوب های موجود در سیال بدون توقف سیستم کاری معلق، نرم و تمیز می‌شود.