رسوبزدای هیدروفلو در باکتری کشی

رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

تکنولوژی هیدروفلو

عملکرد سختی گیر و رسوبزدای هیدروفلو در باکتری کشی و حذف بایو فیلم

سختی گیر آب هیدروفلو در مواجهه با باکتری و بایو فیلم

تکنولوژی امواج رادیویی سختی گیر آب هیدروپت یک میدان الکتریکی در داخل سیال به صورت گسترده و طولی القا می‌نماید. میدان الکتریکی به صورت متناوب بار الکتریکی مثبت و منفی را داخل سیال ایجاد نموده که مقدار آن در زیر محل نصب دستگاه از سایر نقاط لوله‌کشی بیشتر است. این امر باعث می‌شود که ذراتی که از زیر دستگاه عبور می‌کنند به ویژه باکتری‌ها ،خزه‌ها و جلبک‌ها و کلیه تک سلول‌های گیاهی دارای سیتوپلاسم در لحظه عبور تحت بار القایی الکتریکی قدرتمندی قرار می‌گیرند. در نتیجه لایه‌ای از مولکولهای آب خالص، باکتری دارای بار منفی یا مثبت را به طور کامل در بر می‌گیرند و باعث می‌شوند که فشار اسمزی بر روی پوسته و غشا باکتری یا خزه و جلبک متناوباً تغییر نموده به نحوی که در نهایت باعث از هم گسیختگی پوسته باکتری و در نهایت از متلاشی شدن و از بین رفتن آن می‌گردد. آلودگی باکتریایی و میکروبیولوژیک در سیستم‌های تاسیساتی منجر به تشکیل بایوفیلم یا زیست لایه می‌گردند که به سطوح چسبیده و مانع از انتقال حرارت می‌شود. با رشد لایه بایوفیلـم تجهیـزات کارایی خـود را از دسـت می‌دهنـد. تکنولـوژی سختی گیر آب هیدروپـت با ارسال سیگنـال‌های رادیویـی قادر اسـت لایه‌های بایوفیلم را شکسته و همچنین از تشکیل بایو فیلم بدون استفاده از مواد شیمیایی و بایوساید جلوگیری می‌نماید و بار میکروبی آب نیز کاهش می‌یابد.