رسوب زدایی

با امواج رادیویی بدون استفاده از مواد شیمیایی

مقالات رسوب زدایی با امواج رادیویی

ماهنـامه ی تهویه مطبوع
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
مقالات داخلی شرکت رادین گستر سینا
کاتالوگ های اصلی دستگاه های هیدروفلو